ИНСТАЛАЦИЯ  ЗА  ПРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ НА ИЗНОСЕНИ    АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ И ГУМЕНИ ОТПАДЪЦИ ПО МЕТОДА НА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ПИРОЛИЗА

Видео демонстрация

Изходни продукти - течно и твърдо гориво, пиролизен газ, металокорд

Отпадъци

   

 

Описание на технологичния процес

В основата на преработката на износени автомобилни гуми се използва процеса на топлинно разлагане - пиролиза.Процесът протича при температура 400-600° С в отсъствието на O₂, при което се осигурява протичането на дълбоки деструктивни промени.В резултат на това се получават високовъглероден остатък и парогазова смес.Парогазовата смес се състои от пари на нефтообразни продукти (течно пиролизно гориво),пари на вода (пиролизна вода) и горими некондензиращи се газове.Газовата фракция представлява смес от различни газове, отделящи се в процеса на пиролиза .