rubara Няма коментари

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP002-2.001-0914-C01 и съгласно Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” имам удоволствието да ви поканя на…

Покана за пресконференция 2017    Изтегли презентацията