Описание на технологичния процес

В основата на преработката на износени автомобилни гуми се използва процеса на топлинно разлагане – пиролиза.Процесът протича при температура 400-600° С в отсъствието на O₂, при което се осигурява протичането на дълбоки деструктивни промени.В резултат на това се получават високовъглероден остатък и парогазова смес.Парогазовата смес се състои от пари на нефтообразни продукти (течно пиролизно гориво),пари на вода (пиролизна вода) и горими некондензиращи се газове.Газовата фракция представлява смес от различни газове, отделящи се в процеса на пиролиза .

1. Пещ пиролизна – с три камери
2. Колектор – газов
3. Скрубер за мокро пречистване
4. Предварителното събиране на пиролизното гориво.
5. Тръба на Вентури.
6. Адсорбер за мокро пречистване
7. Сепаратор центробежен капков.
8. Вентилатор за пиролизни газове.
9. Ресивер – газов.
10. Циркулационна помпа.
11. Охладител.
12. Отсек за предварително подгряване.
13. Димоходи с димни вентилатори.

Критерий за оптималната работа на инсталацията е максималния добив на течно гориво и високовъглероден остатък с най-висока относителна повърхност. Оптималната температура е 436°С – която съответства на максимална производителност на течна фракция 30 – 35%, пиролизни газове 10-25%, остатъчен въглерод 20-30% и металокорд – 10%. При производствената дейност по оползотворяването / преработката/ на отпадъците (до 5 т. на денонощие) ще се получават следните видове и количества крайни продукти както следва:


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/evrikabg/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

(Фиг.1 – Течна фракция пиролизно гориво-2,80 т./24h. Фиг.2 – Пиролизен газ – 0,30т./24h)

Приложение на получените продукти:

1.Течна фракция пиролизно гориво – използва се за предварително подгряване на инсталацията и като гориво за котли на течно гориво.
2.Високо въглероден остатък – използва се като твърдо гориво (7000-7500kal.), като суровина в химическата промишленост във вид на активен въглен (СКТ-3С), който се използва в пречиствателните станции, а така също и за различни видове филтри и изсушители.
3.Металкорд – съдържа стомана като суровина за последващо претопяване.
4.Пиролизен газ – използва се 100% за поддържане на технологичния процес чрез изгаряне в газова горелка.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/evrikabg/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

(Фиг.1 – Металокорд – 0,40т./24h, Фиг.2 – Високовъглероден остатък – 1,50 т./24h)

Закон за управление на отпадъците

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИ

Чл. 5. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен  договор.
(3) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;
6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
Чл. 6. (1) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с този закон.
(2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/evrikabg/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

Тъй като се използва преработка  по метода на  закритата пиролиза отделяните емисии са многократно по ниски  от Нормите за допустими емисии / НДЕ/  на въздуха.