Обществена поръчка за доставка на:
Хоризонтален борверг със система за ЦПУ – 1 бр.
Триролкова електрохидравлична машина за направа серпентини – 1 бр.
Мобилна система за аспириране на заваръчни газове – 1 бр.
Машина за МИГ/МАГ заваряване – 2 бр.
Инверторен заваръчен апарат с възможност за ВИГ заваряване – 4 бр.

Избор на изпълнител с три обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1
Доставка на хоризонтален борверг със система за ЦПУ- 1 бр.
Обособена позиция 2
Доставка на триролкова електрохидравлична машина за направа серпентини – 1 бр.
Обособена позиция 3
Доставка на мобилна система за аспириране на заваръчни газове – 1 бр.
машина за МИГ/МАГ заваряване – 2 бр.
Инверторен заваръчен апарат с възможност за ВИГ заваряване – 4 бр.

1. Оферта

2. Публична покана

3. Изисквания към офертите

4. Декларация

5. Примерна методика

6. Договор за изпълнение

7. Техническа спецификация